Nhiệt độ làm việc tối đa ống PVC, HDPE, PPR

Ống nhựa PVC chịu nhiệt độ được bao nhiêu?

  • Nhiệt độ làm việc cho phép ống PVC : 0 đến 45oC

Ống nhựa PPR chịu được nhiệt độ bao nhiêu?

  • Nhiệt độ làm việc cho phép ống PPR : 0 đến 95oC

Ống nhựa HDPE chịu được nhiệt độ bao nhiêu?

  • Nhiệt độ làm việc cho phép ống HDPE: 0 đến 40oC