Privacy Policy

Privacy Policy

Ngày hiệu lực: 18 tháng 4 năm 2018

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN ("chúng tôi", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") điều hành https://diennuoccongnghiep.com trang web ("Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó. 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://diennuoccongnghiep.com

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải tiến Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại Dữ liệu Thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác định bạn ("Dữ liệu Cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ chúng tôi ghé thăm, thời gian và ngày bạn ghé thăm, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi Dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có số lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là các đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải tiến và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie Ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Ưu tiên để nhớ các sở thích và các cài đặt khác nhau của bạn.
 • Bảo mật Cookies. Chúng tôi sử dụng Cookie Bảo mật vì mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Văn công nghiệp sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải tiến Dịch vụ
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến và duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các luật lệ thuộc thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Việt Nam và xử lý nó ở đó.

Sự chấp thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật này sau khi bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Văn công nghiệp sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và sẽ không có sự chuyển nhượng Dữ liệu Cá nhân của bạn tới một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các kiểm soát thích hợp tại chỗ bao gồm cả an ninh dữ liệu của bạn và các thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Văn nghiệp chuyên nghiệp có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn khi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của Vanoc nghiệp
 • Để ngăn ngừa hoặc điều tra những sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ") cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để giúp chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các công việc này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bảo mật của trẻ em

Dịch Vụ của chúng tôi không đề cập tới bất cứ ai dưới 13 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi Để Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật Mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi sự thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật này theo định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu quả khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: contact@diennuoccongnghiep.com

 


ENGLISH

Effective date: April 18, 2018

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN("us", "we", or "our") operates the https://diennuoccongnghiep.com website (the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. This Privacy Policy for Van công nghiệp is powered by TermsFeed.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://diennuoccongnghiep.com

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Van công nghiệp uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Viet Nam and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Viet Nam and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Van công nghiệp will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

Van công nghiệp may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Van công nghiệp
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: contact@diennuoccongnghiep.com